Browsing: คลินิกผ่าตัดแปลงเพศ

BH-pride-clinic

บำรุงราษฎร์ เปิด Pride Clinic ฉลองส่งท้าย PRIDE Month จับตลาด LGBTQ+

SMmagonline – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผนึกกำลังทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดตัว Pride Clinic เพื่อส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาว (Life-time value) แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ เพื่อเพิ่มทางเลือกการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทางกายภาพ ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บำรุงราษฎร์เคารพในความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และเพศสภาพ อันเนื่องมาจากที่เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก…